Korczak w sztuce origami

18.04

2012

Korczak w sztuce origami

rok_janusza_korczaka_znak 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi i Polskie Centrum Origami – Oddział w Łodzi
 
zaprosiły dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z Łodzi i województwa łódzkiego
do udziału w konkursie:

Korczak w sztuce origami

Wydarzenie zostało wpisane do kalendarza obchodów Roku Janusza Korczaka, dostępnego na stronie Rzecznika Praw Dziecka  www.2012korczak.pl.

Werdykt jury i galeria zdjęć

Otwarcie wystawy nastąpi  w dniu 18 kwietnia br.  o godz. 13.00 w siedzibie PBW Łódź
ul. Wólczańska 202.


Cele konkursu:
1. Cele konkursu:
- zainteresowanie uczniów życiem i twórczością pisarza i pedagoga,
- rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży,
- popularyzowanie sztuki origami,
- wykorzystanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą,
- upowszechnianie wartościowych form spędzania czasu wolnego.

I. Organizatorzy konkursu
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi,
Polskie Centrum Origami – Oddział w Łodzi,

II. Uczestnicy konkursu
• przedszkolaki – wiek 5 – 7 lat;
• uczniowie szkół podstawowych:
 klasy I – III;
 klasy IV – VI.

III. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników prac z wykorzystaniem sztuki składania papieru – origami, nawiązujących tematyką do życia i twórczości znanego pisarza i pedagoga. Do pracy należy dołączyć krótki tekst opisujący inspirację (tytuł dzieła, cytat, temat).

IV. Charakterystyka prac konkursowych
Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie zgodnie z zasadami sztuki origami. Prace wykonane techniką płaską nie mogą być większe niż format A4. Prace przestrzenne mogą mieć wymiar maksymalnie 20 X 20 X 20 cm (szerokość X długość X wysokość kompozycji).

Dozwolone techniki to :
• origami płaskie z koła, kwadratu, trójkąta;
• origami przestrzenne z koła, kwadratu, trójkąta lub prostokąta.

Do każdej z prac powinna być dołączona metryczka, zawierająca:
• imię i nazwisko autora pracy oraz jego wiek;
• nazwę oraz adres przedszkola, szkoły, klasę;
• imię i nazwisko nauczyciela;
• telefon oraz obowiązkowo – w celu sprawnego kontaktu - adres e-mail do nauczyciela oraz przedszkola/szkoły;
• w przypadku wykorzystania znanego modelu – imię i nazwisko jego autora, lub informację np. „model tradycyjny”, nazwę zastosowanej techniki.

Nauczyciel powinien uzyskać zgodę rodziców/opiekunów dziecka na udostępnienie jego danych osobowych, wizerunku oraz ekspozycję prac.
Z jednego przedszkola/ szkoły może wpłynąć maksymalnie 10 prac.
Wszystkie prace traktowane będą z należytą starannością, jednak organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginiecie w transporcie pocztowym.
Prace należy dostarczyć do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, ul. Wólczańska 202, parter, pokój 24:  - w godzinach pracy Biblioteki lub za pośrednictwem poczty.

IV. Ocena prac.
1. Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematem;
• przestrzegania zasad sztuki origami;
• pomysłowość i oryginalność formy;
• estetyka wykonania.
2. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Prace zostaną ocenione przez komisję, którą powołają  organizatorzy konkursu.
3. Prace oceniane będą w kategoriach podanych w pkt. II; organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowo kategorii związanych z formą dostarczonych prac (origami płaskie – origami przestrzenne).
4. Decyzja komisji ma charakter ostateczny.

V. Nagrody i ekspozycja prac.
1. Uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy, autorzy nagrodzonych prac upominki rzeczowe.
2. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz zaproszeni do udziału w otwarciu wystawy pokonkursowej.
3. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

VI. Harmonogram konkursu
1. Termin składania i nadsyłania prac upływa z dniem 12 kwietnia 2012 r. O przyjęciu nie decyduje data stempla pocztowego.
2. Ogłoszenie wyników konkursu – kwiecień 2012 r.; dokładna informacja ukaże się na stronach internetowych organizatorów.
3. Kwiecień 2012 r. – otwarcie wystawy pokonkursowej.
4. Organizatorzy nie odsyłają prac – istnieje możliwość ich odebrania po zakończeniu wystawy – w terminie podanym e-mailem przez organizatorów przedszkolom/szkołom/opiekunom uczestników. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatorów konkursu.

VII. Postanowienia końcowe
1. Nadesłanie prac oznacza akceptacje warunków konkursu.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz wprowadzenia w nim zmian wynikających  z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.

Regulamin do pobrania

Informacje dodatkowe:
Strony internetowe organizatorów:
• Pedagogiczna Biblioteki Wojewódzka w Łodzi – www.pbw.lodz.pl; telefon: (0-42) 636 12 50;
• Polskie Centrum Origami. Oddział w Łodzi – www.origami.org.pl 

powrót